Lekcje indywidualne - język angielski

Matura z angielskiego 2016

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej matura z angielskiego lub innego nowożytnego języka obcego jest egzaminem obowiązkowym dla absolwentów szkół średnich pragnących uzyskać świadectwo dojrzałości. Ponadto pełni funkcję egzaminu kwalifikacyjnego na wyższe uczelnie otwierającego perspektywy podjęcia kształcenia w polskich i zagranicznych szkołach wyższych.

Matura z angielskiego jest egzaminem składającym się z części pisemnej i ustnej. W pierwszej z nich zdający powinien wykazać się umiejętnościami rozumienia tekstu słuchanego, czytanego, a także samodzielnego komponowania długiej i krótkiej wypowiedzi pisemnej. W części ustnej należy zrealizować polecenia z wylosowanego zestawu maturalnego w formie dialogów prowadzonych z egzaminatorem.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki przygotowałam ofertę dydaktyczną skierowaną do osób pragnących dobrze przygotować się do omawianego egzaminu opartą przede wszystkim na utrwaleniu materiału leksykalno-gramatycznego, ćwiczeniu strategii egzaminacyjnych w praktyce, doskonaleniu umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, pisania długich oraz krótkich tekstów użytkowych, budowaniu płynnych, poprawnych wypowiedzi ustnych, a także rozwiązywaniu licznych ćwiczeń zaczerpniętych z testów maturalnych.

Od maja 2012 roku ustna matura z angielskiego jest przeprowadzona na nowych zasadach. Formuła egzaminu nie przewiduje podziału na poziom podstawowy i rozszerzony, wszyscy abiturienci zdają egzamin o podwyższonym stopniu trudności. Zadania zawarte w zestawach maturalnych uwzględniają umiejętności wymagane dotychczas od zdających egzamin na obu poziomach trudności. Jednocześnie zaostrzona została ocena, ponieważ egzaminujący zwracają baczniejszą uwagę na biegłość językową zdających - rozwinięcie i poprawność wypowiedzi, bogactwo słownictwa, adekwatność stosowanych struktur, wymowę oraz intonację.